Komentář zastupitele Milana Klajna: Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku.

22. 10. 2019
Komentář zastupitele Milana Klajna: Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku.
Komentář zastupitele Milana Klajna: Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku.

Jakožto účastník všech pracovních skupin (děti, mládež, rodina, senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením), jsem se mohl účastnit pracovních porad i závěrečné konference. Touto cestou bych chtěl ocenit všechny spoluautorky a spoluautory za píli a úsilí v jednáních a tvorbě komunitního plánu. Rovněž bych rád poděkoval Odboru sociálních věcí ve Zlíně za práci, která je společensky tolik potřebná. Jsem vděčný za možnost být u celého procesu tvorby Střednědobého plánu sociálních služeb na Zlínsku, který je výstupem širokého týmu komunitního plánování.

Z nejnovějšího koncepčního a rozvojového materiálu „Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020 – 2024“ lze „vypíchnout“ např. prioritu dostatečné kapacity kvalitních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí, včetně odpoledních a večerních hodin, víkendů a svátků. To je základ. Dále nutnost zřízení dostatečného počtu tzv. sociálních lůžek v Krajské nemocnici T. Bati (přechodný pobyt před návratem do přirozeného prostředí či umístění do pobytového zařízení). Také další rozšíření kapacity pobytové odlehčovací služby (pomoc pečujícím, kteří o potřebného pečují doma – např. v době jejich dovolené či hospitalizace). Dále pak nutnost vybudování domova se zvláštním režimem pro nesoběstačné, málo přizpůsobivé, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro seniory s demencí. Nutné je rovněž zřízení pobytové služby pro osoby s duševním onemocněním (sociální rehabilitace, chráněné bydlení), ale také rozšiřování kapacit chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením. Důležitá je též podpora pečujícím osobám a rozšíření kapacit tlumočnické služby pro neslyšící.

Díky procesu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb se v posledních zhruba 10 letech společně s neziskovými organizacemi povedlo, např. vybudování noclehárny pro ženy (kapacita 4 lůžek, provozuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín), vystavění 7 chráněných bytů pro 10 osob s mentálním postižením (provozuje Naděje Zlín), vybudování dvoudenních stacionářů pro osoby s demencí (vybudovala a provozuje Naděje Zlín), vznik 10 odlehčovacích lůžek pro seniory a osoby se zdravotním postižením (vybudovala a provozuje HVĚZDA), postavení 6 bytů pro osoby s duševním onemocněním, ve kterých je poskytována terénní forma sociální rehabilitace (lidé se zde učí samostatnému bydlení, službu poskytuje Centrum služeb a podpory Zlín), vznik Senior a Family Pointu ve Zlínském klubu 204 (v podstatě nízkoprahové zařízení pro setkávání seniorů a rodin, provozuje Centrum pro rodinu Zlín), nastavení transparentního a spravedlivého financování sociálních služeb, vznik domova se zvláštním režimem (vybudovalo a provozuje ALZHEIMERCENTRUM Zlín), rozšíření kapacit terénní sociální služeb (osobní asistence a pečovatelská služba – ABAPO, VČELKA senior care), nákup polohovacích lůžek (zapůjčuje Svaz tělesně postižených v ČR a Abapo), realizace kulturně společenských akcí pro seniory (Seniorské odpoledne, divadlo pro seniory), vznik několika nových Zlínských klubů seniorů (klub Klečůvka, Štefánikova, Broučkova, Jaroslavice, Lhotka – Chlum, celkový počet 17), veřejná setkání na téma „Hledáme nové pěstouny“ atd.

Výstupem celoroční práce mnoha zástupců organizací působících na Zlínsku a pracovníků odboru Sociálních věcí Magistrátu města Zlína je „STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ZLÍNSKU NA OBDOBÍ LET 2020 - 2024“ a KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Více o projektu Komunitního plánování a volně dostupné dokumenty.


Autor článku

Milan KlajnMilan Klajn

Milan Klajn

1. místopředseda MS ZL, zastupitel


milan.klajn@pirati.cz